วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อยากรู้ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน โอนบ้าน มีอะไรบ้าง ????

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการโอนซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ณ กรมที่ดิน ในวันโอน มีรายการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
ก่อนจะทำการซื้อบ้าน ขายบ้าน ซื้อที่ดิน ขายที่ดิน เราควรรู้ถึงค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียในวันโอนกันเสียก่อน เพื่อที่จำได้คำนวณราคาขายบ้าน ขายที่ดิน แบบไม่ขาดทุน
1.)ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย ราคาไหนสูงกว่าก็ใช้ราคานั้นคิด 
2.)ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินคำนวณ
3.)ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้ จะคิดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วขายออกไปภายในเวลา ไม่เกิน 5 ปี (หากมีการย้ายทะเบียนบ้านเจ้าบ้านเข้าอยู่ เกินกว่า 1 ปี ได้รับยกเว้นค่าภาษีนี้) ทรัพย์สินที่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ 2
4.)ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.) มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจำนวนปีถือครอง ค่า ภงด.จะต้องหาราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินสิ่งก่อสร้าง จำนวนปีถือครองแล้วมาหักค่าเสื่อม ฯลฯ อีกหลายขั้นตอน ลองคิดแบบโดยประมาณ คร่าวๆ คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดยกเว้น ข้อ 6 . ให้คำนวณจากราคาประเมิน คูณ 5%)
5.)ค่าจดจำนอง 1% หากบ้าน หรือที่ดิน ที่ซื้อขายมิได้เป็นการซื้อสด ต้องจำนองต่อกับธนาคาร
6.)ค่าอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ จำนวน 20 บาท ค่าอากรแสตมป์ ตาม ป.37 จำนวน 5 บาท ค่าพยานจำนวน 20บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น